Telefon   52 3488020

Telefon   52 5828606

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sprzedaż wyrobów gumowych i środków technologicznych – MIND, Łochowice

 

 

Przedsiębiorstwo „ MIND” działa usług techniczno- eksploatacyjnych w zakresie gospodarki smarowniczej od 1987 r., jako firma prywatna, a po przekształceniach 1993 r. jako Sp. z.o.o..

 

 

W zakresie działalności podstawowej wchodzą:
- centralne układy smarowania tj. projektowanie, wykonawstwo, nadzór eksploatacyjny,
- technologie zagospodarowania odpadów organicznych
- produkcja środków smarnych aktywnych powinowatych do metali – 70 ºC do 1100ºC

 

 

Zakres działalności podstawowej opiera się na współpracy techniczno-technologicznej z firmami amerykańskimi i kanadyjskimi zajmującymi się zagadnieniami inhibitorów aktywnych tworzących na drodze chemicznej powierzchniowe warstwy smarne w materiale konstrukcyjnym, odporne na wyciskanie, temperaturę, wodę, duże obciążenia, samoistnie się regenerujące, zabezpieczające powierzchnie przed korozją i wpływem czynników atmosferycznych, kilkukrotnie redukujące tarcie.

 

 

 

Odbiorcami naszych technologii są:
- kopalnie węgla kamiennego i brunatnego
- kopalnie soli i miedzi
- energetyka zawodowa ( elektrownie węglowe, wodne i na mazut)
- hutnictwo metali żelaznych i nieżelaznych
- przemysł drzewny i papierniczy
- przemysł chemiczny
- przemysł spożywczy

 

 

Opracowanie, wdrożenie i zastosowanie w branżach surowcowych, przetwórstwa i produkcji materiałowej nowych technologii i środków eksploatacyjnych opartych na komponentach aktywnych powinowatych metali ( tribologia)

 

Efekty:
- zmniejszenie zużycia energii na potrzeby własne maszyn i urządzeń ( węzły tribologiczne)
- zwiększenie trwałości i niezawodności maszyn
- obniżenie poziomu głośności ( eliminacje pewnych częstotliwości drgań).

 

Własnością firmy jest około 38 technologii i procedur eksploatacyjnych oraz narzędzi do ich realizacji ( produkcja w firmie).

 

Przez okres 30 lat Spółki wykonaliśmy kilkadziesiąt układów smarowania, poprzez modernizację istniejących rozwiązań lub zaprojektowanie i wykonawstwo od podstaw nowych układów centralnego smarowania.

 

 

W latach 2001-2006 powstał zakład i infrastruktura, która umożliwiła uruchomienie produkcji środków eksploatacyjnych na bazie komponentów aktywnych powinowatych do metali.

 


Opracowanie konstrukcji i wykonanie form aluminiowych do produkcji rękawic elektroizolacyjnych ELSEC, oraz technologii do regeneracji tych form.
Opracowanie: 2003-2005.
Wdrożenie: 2005-2006.

 

 

Obecnie Spółka realizuje projekt: „ Technologia ekologicznej mineralizacji stałych i półstałych odpadów organicznych komunalnych i przemysłowych z równoczesnym odzyskiem ciepła z gazów poreakcyjnych wykorzystanego do produkcji energii elektrycznej i cieplnej”.

 

 


O maja 2008 roku posiadamy Certyfikat ISO 9001:2001 i wdrożyliśmy system zarządzania jakością produkcji. Od 2006 roku, posiadamy koncesję na obrót technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

 

 

 

Farba

 

Farba 2

 

Kable

 

Urządzenie

 

Siedziba firmy MIND

 

Rękawice

 

Urządzenia do produkcji gumy

 

 

 

 

The „MIND” Enterprise has operated on the technology and exploitation market in the field of lubrication economy since 1987 as a private-owned company. The year 1993 market transitioning of the company into a limited partnership.
 

 

The company’s principal scope of operation includes:
- central lubrication systems, i.e. design, manufacture, operational supervision
- technologies for managing organic waste.
- lubricants with an operationak range between -70 and + 1100 Celsius degrees.

 

 

The company’s scope of operation is based on technological and technical cooperation with American and Canadian companies that specialize in issues related to active inhibitors that create lubricating surface layers in a construction material resistant to squeezing, temperature and water operation, high load, intrinsically regenerating and protecting surfaces against corrosion and influence of atmospheric conditions, and reducing the friction coefficient several times.

 

 

 

Our main customers include the following:
- hard bituminous and brown coal mines
- copper and salt mines
- occupational power industry ( coal, water and fuel oil power plants)
- ferrous and non-ferrous metal metallurgy
- woodworking and paper-making
- chemical industry
- food sector

 

 

Development, implementation and application in the industries of raw materials, processing and manufacturing og new technologies, materials and consumables based on the components of active affinity for metal ( tribology)

 

 

Effects:
- Reduction of energy consumption for own mechinery and equipment ( nodes tribological)
- increasing the life and reliability of machines
- reducing the volume ( elimination of certain frequency-vibration).

 

Intangible assets of the the company are about38 technologies and operating procedures and tools for their implementation ( production of the company).

 


During 30 years the Company made a few of the lubrication systems due to modernization of existing solutions or to design and construction the completely new central lubrication systems.

 

 

The infrastructure an the plant of the Company was made in 2001-2006 years. It enables to launch the production of operating components- production on the basis of active affinity for metals.

 

Development of design and construction of aluminum molds for the production of insulating gloves ELSEC and technology to regeneration of these forms.
Study: 2003- 2005.
Implementation: 2005-2006.

 

At presents, works continue on realization of the project „E cological mineralization technology of solid and half- solid municipal and industrial organic waste along with a simultaneous recycling of heat from post- reaction gases used for production of electric and heat power”.

 

 


Since may 2008 we have ISO 9001:2001 Certificate and we applies Quality Management System in our production. Since 2006, the company has a license to supply technology for military and police.